Rok 2021 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino


ZARZĄDZENIE NR 0050. 20.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 lutego 2021 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713, poz.1378) oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.1990, 2021 r. poz.11) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą netto do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino w następującej wysokości

  • działki nr 476/1 o pow. 0,1346 ha w wysokości - 135.000,- zł (sto trzydzieści pięć tysięcy złotych),

  • działki nr 476/2 o pow. 0,1450 ha w wysokości - 145.000,- zł (sto czterdzieści pięć tysięcy złotych),

  • działki  nr 477/1 o pow. 0,1700 ha w wysokości - 170.000,- zł (sto siedemdziesiąt tysięcy złotych),

  • działki nr 477/2 o pow. 0,1441 ha w wysokości - 145.000,- zł (sto czterdzieści pięć tysięcy złotych),

  • działki nr 477/3 o pow. 0,1320 ha w wysokości - 132.000,- zł (sto trzydzieści dwa tysiące złotych).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie
Uchwałą Nr XXVI/216/20 z dnia 5.11.2020 r. Rada Miejska w Gryfinie wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek nr 476/1, 476/2, 477/1, 477/2  i 477/3 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości, a przy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu - cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości.

Cena wywoławcza do sprzedaży nieruchomości ustalona została na podstawie wartości określonej    w operacie szacunkowym, sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, z uwzględnieniem kosztów poniesionych przez Gminę na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości.

Sporządziła:
M. Biniak-Gutkowska