Porządek obrad


PORZĄDEK OBRAD
XXXI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 28 stycznia 2021 r. o godz. 1000
(zwołana w zdalnym trybie obradowania)

 1. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

  2. przyjęcie protokołu z XXVI sesji.

 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

 3. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań.

 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady Miejskiej w Gryfinie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. – DRUK NR 1/XXXI

 • uwagi i zapytania.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Gryfinie w 2020 roku – DRUK NR 2/XXXI

  1. dyskusja,

  2. podjęcie uchwały.

 2. VI. Rozpatrzenie skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radziszewie

  1. skarga – materiał do DRUKU NR 3/XXXI,

  2. stanowiska komisji Rady,

  3. dyskusja,

  4. podjęcie uchwały – DRUK NR 3/XXXI.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Gardno– DRUK NR 4/XXXI

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Steklno – DRUK NR 5/XXXI

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębach ewidencyjnych nr 3 miasta Gryfino, Chlebowo i Nowe Czarnowo – DRUK NR 6/XXXI

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu – DRUK NR 7/XXXI

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 8/XXXI

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino dla terenu położonego przy ul. Targowej 16 w Gryfinie – DRUK NR 9/XXXI

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Gryfino – DRUK NR 10/XXXI

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 – DRUK NR 11/XXXI

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 11. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

 1. Informacja o podmiotach na terenie Gminy Gryfino, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w roku 2021.

 2. Wolne wnioski i informacje.