Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie zgłoszeń mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Gryfino

ccc

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU MIESZKAŃCÓW W DEBACIE
NAD RAPORTEM O STANIE GMINY GRYFINO ZA 2020 ROK

    Zgodnie z art. 28aa ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) Burmistrz co roku przedstawia Radzie Miejskiej w Gryfinie Raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
    Rada Miejska w Gryfinie rozpatrzy Raport o stanie gminy na sesji zwołanej na dzień 24 czerwca 2021 r., godz. 10:00, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym Raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie gminy, Rada Miejska przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.
    Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie gminy, zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, tj. do dnia 23 czerwca 2021 r. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
    Sesja Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 24 czerwca 2021 r. odbędzie się w trybie zdalnym. Osobom uprawnionym zostanie przesłany na pocztę elektroniczną link do aplikacji Zoom. Uczestnictwo i zabranie głosu będzie możliwe po uruchomieniu aplikacji Zoom i aktywacji linku.
    Zgłoszenia mieszkańców do udziału w debacie przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w godzinach pracy Urzędu oraz na adres e-mailowy Biura Obsługi Rady: bor@gryfino.pl  do dnia 23 czerwca 2021 r.
    Przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny będzie w Biurze Obsługi Interesantów oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gryfino.pl.
Wszelkie informacje dotyczące udziału w debacie dostępne są w Biurze Obsługi Rady pod numerem telefonu 91-416-20-11 wewnętrzny 127, 227 lub 327 lub pod adresem e-mail: bor@gryfino.pl.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gryfinie

Rafał Guga