Materiały na sesję

ccc

 

 • DRUK NR 1/XLIII - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny 2020/2021
 • DRUK NR 2/XLIII - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022
 • DRUK NR 3/XLIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 8 w miejscowości Parsówek
 • DRUK NR 4/XLIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych i osoby prawnej nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń
 • DRUK NR 5/XLIII - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, w obrębie 3 miasta Gryfino – Gryfino Nabrzeże
 • DRUK NR 6/XLIII - Rozpatrzenie petycji dotyczącej poprawy stanu nawierzchni ul. Letniej w Gryfinie
 • DRUK NR 7/XLIII - Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino
 • DRUK NR 8/XLIII - Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Gryfino
 • DRUK NR 9/XLIII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/222/20 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • DRUK NR 10/XLIII - Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Gryfino w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
 • DRUK NR 11/XLIII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/224/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gryfino