Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo podczas nieobecności dyrektora Przedszkola Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie Na podstawie art. 68 ust. 9 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, poz. 762 oraz z 2022 r. poz. 655, poz. 1079, poz. 1116, poz. 1383, poz. 1700 i poz. 1730) zarządza się, co następuje:

ccc

ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 października 2022 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo podczas nieobecności dyrektora Przedszkola Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie Na podstawie art. 68 ust. 9 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, poz. 762 oraz z 2022 r. poz. 655, poz. 1079, poz. 1116, poz. 1383, poz. 1700 i poz. 1730) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Wyznaczam panią Annę Korczyńską nauczyciela Przedszkola Nr 5 im. Calineczki  w Gryfinie, ul. Stefana Żeromskiego 12, 74-101 Gryfino, na zastępstwo dyrektora tego Przedszkola pani Moniki Suwały podczas jej nieobecności, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2027 r.

  1. Zastępstwo obejmuje okres nieobecności i kończy się wraz z ponownym objęciem obowiązków przez dyrektora Przedszkola.

§ 2. Obowiązki i uprawnienia w zastępstwie dyrektora Przedszkola Nr 5 im. Calineczki  w Gryfinie określają odrębne przepisy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Przedszkola Nr 5 im. Calineczki  w Gryfinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 0050.105.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 5 października 2022 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo podczas nieobecności
dyrektora Przedszkola Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie

W Przedszkolu Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie, ul. Stefana Żeromskiego 12, 74-101 Gryfino, nie utworzono stanowiska wicedyrektora. W myśl art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) w przypadku nieobecności dyrektora przedszkola, w którym nie utworzono stanowiska wicedyrektora, zastępuje go inny nauczyciel tego przedszkola, wyznaczony przez organ prowadzący.
Wyznaczenie zgodnie z propozycją dyrektora Przedszkola Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie pani Moniki Suwały nauczyciela tego Przedszkola pani Anny Korczyńskiej, posiadającej stopień nauczyciela dyplomowanego, na zastępstwo podczas nieobecności dyrektora zapewni prawidłową organizację działalności Przedszkola.

Sporządziła:
Marta Karpicka