Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.5.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

ccc

ZARZĄDZENIE Nr 0050.5.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 stycznia 2022 r.


w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  z zakresu edukacji: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

       Na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243, poz. 1535) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, określonego w Załączniku do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 0050.170.2021 z dnia 23 grudnia 2021 r.

  1. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłosił otwarty konkurs ofert  na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia, w zakresie edukacji: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Zgodnie z warunkami konkursowymi, zawartymi w załączniku do zarządzenia, należało złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie, papierowe potwierdzenie złożenia oferty, podpisane przez osoby upoważnione, w terminie do 17 stycznia 2022 roku. W wyznaczonym okresie nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym, zgodnie z artykułem 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ administracji publicznej unieważnia otwarty konkurs ofert.

Sporządziła:
Barbara Stachoń