Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.120.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie powołania nowego składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 0050.120.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

z dnia 18 listopada 2022 r.

w sprawie powołania nowego składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gryfinie

 

       Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079) w związku z art. 9a ust. 2, 3 i 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249) zarządza się, co następuje:

§ 1. Odwołuje się wszystkich członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gryfinie powołanych Zarządzeniem nr 0050.141.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 27 września 2021 roku.

§ 2. W skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gryfinie powołuje się następujące osoby:

  • Pani Aleksandra Szymanowicz – przedstawiciel jednostki organizacyjnej pomocy społecznej

  • Pani Klaudia Jajko - przedstawiciel jednostki organizacyjnej pomocy społecznej

  • Pani Paulina Pawłowska - przedstawiciel jednostki organizacyjnej pomocy społecznej

  • Pani Agnieszka Kraśniak – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  • Pani Magdalena Kwiecień – przedstawiciel Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

  • Pani Małgorzata Jabłońska – przedstawiciel oświaty

  • Pani Magdalena Kościelecka – przedstawiciel ochrony zdrowia

  • Pan Przemysław Beta – przedstawiciel Policji

  • Pan Roman Krysiak – przedstawiciel organizacji pozarządowej

  • Pan Erwin Żyła – przedstawiciel Żandarmerii Wojskowej

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

Uzasadnienie
       Zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249) do zadań własnych gminy należy m.in. tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

       Mając również na względzie brak możliwości czynnego udziału w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego m.in. przedstawiciela jednostki organizacyjnej pomocy społecznej z uwagi na zmianę charakteru pracy zawodowej, niezbędne jest wprowadzenie zmian w składzie osobowym Zespołu.

Sporządziła:
A.Kraśniak