Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.92.2022 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Gryfino na rok 2023 przez jednostki organizacyjne gminy Gryfino

ccc

ZARZĄDZENIE Nr 0050.92.2022
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 19 sierpnia 2022 r.


w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Gryfino na rok 2023 przez jednostki organizacyjne gminy Gryfino

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005 i 1079), art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 i 1692), oraz Uchwały Nr XXXII/266/21 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gryfino, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zobowiązuję wszystkich kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy Gryfino, zwanych dalej dysponentami środków budżetowych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.

§ 2. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok należy opracować zgodnie z:

 1. obowiązującymi przepisami prawa powszechnego,
 2. obowiązującymi przepisami prawa miejscowego,
 3. warunkami zawartych umów i porozumień,
 4. Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Gryfino na lata 2023-2030,
 5. Strategią Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 roku.

§ 3. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok opracowuje się na podstawie:

 1. projekcji inflacji (CPI) Narodowego Banku Polskiego na 2023 rok, w wysokości 12,3%,
 2. stawek podatkowych, taryf, marż i opłat obowiązujących w dniu 1 września 2022 roku z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie przed lub z dniem 1 stycznia 2023 roku,
 3. zatrudnienia wg stanu na dzień 1 września 2022 roku przy uwzględnieniu zmian zachodzących w 2023 roku,
 4. harmonogramu spłat rat kredytów oraz odsetek przypadających na 2023 rok,
 5. harmonogramu udzielonych poręczeń i gwarancji.

§ 4. Wprowadza się następujące założenia i wytyczne do projektu budżetu gminy Gryfino na 2023 rok:

 1. Dochody:
  1. dochody budżetowe planuje się na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Do formularza należy załączyć część objaśniającą, specyfikację źródeł planowanych dochodów wraz ze stosownymi wyliczeniami potwierdzającymi prawidłowość i rzetelność ich ustalenia,
  2. dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych planowane winny być na poziomie przewidywanego wykonania planu dochodów w roku 2022 z uwzględnieniem wzrostu lub zmniejszenia ilości podatników, skutków udzielonych ulg oraz zmian w przepisach prawa,
  3. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych planuje się na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów,
  4. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych planuje się na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2022 roku, z uwzględnieniem informacji o przewidywanych wpływach z Urzędów Skarbowych,
  5. subwencje ogólne planuje się w wysokościach wynikających z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów,
  6. planując dochody ze sprzedaży mienia, należy sporządzić dokładny wykaz składników mienia proponowanych do sprzedaży oraz ich wstępną wycenę,
  7. dochody z najmu lub dzierżawy składników majątkowych, planuje się na podstawie opłat czynszowych bądź dzierżawnych określonych w zawartych umowach,
  8. środki bezzwrotne planuje się w wysokościach określonych w zawartych umowach i porozumieniach,
  9. wszelkie odchylenia planu dochodów na 2023 r. w stosunku do roku 2022 należy wyjaśnić w części opisowej oraz potwierdzić stosownymi wyliczeniami,
  10. środki funduszu sołeckiego planuje się na podstawie informacji dotyczącej zwrotu z budżetu państwa w 2023 roku części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku.
 2. Wydatki:
  1. przy planowaniu i realizowaniu planu wydatków budżetowych należy pamiętać, że wydatki powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
  2. kalkulację planowanych wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych oraz wynikających z zawartych umów,
  3. wydatki budżetowe planuje się na odrębnym formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, w podziale na:
   1. zadania własne gminy,
   2. zadania z zakresu administracji rządowej,
   3. zadania wykonywane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
   4. zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
  4. wydatki na zadania bieżące urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy należy zaplanować na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie, na podstawie przewidywanego wykonania wydatków w roku 2022,
  5. w wydatkach majątkowych gminy należy ująć:
   1. zadania kontynuowane i ujęte w wieloletniej prognozie finansowej w 2022 roku,
   2. nowe zadania inwestycyjne według hierarchii konieczności ich realizacji; do każdego zadania należy załączyć część objaśniającą zawierającą szczegółowy opis zadania, a także stosowne wyliczenia,
  6. wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników planuje się dodatkowo na odrębnym formularzu stanowiącym załącznik nr 3, na podstawie zawartych umów o prace uwzględniając:
   1. wydatki na wynagrodzenia o charakterze jednorazowym (np.: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, itp.),
   2. inne zmiany wynikające np. z tytułu wzrostu dodatku stażowego,
   3. ewentualne skutki finansowe zmian organizacyjnych;
  7. wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5 % od przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych w 2022 roku (uwzględniając korekty z tytułu zwolnień chorobowych, itp.),
  8. wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz Pracownicze Plany Kapitałowe należy planować zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  9. wydatki z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych należy planować zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  10. do załącznika nr 2 należy dołączyć część objaśniającą zawierającą szczegółowe informacje o planowanych wydatkach wraz ze stosownymi wyliczeniami, potwierdzającymi prawidłowość i rzetelność ich ustalenia.

§ 5. 1. Radni, przedstawiciele sołectw, przedstawiciele organizacji pozarządowych mogą przedłożyć wnioski do projektu uchwały budżetowej w terminie do 15 września 2022 roku, w Biurze Obsługi Interesantów urzędu.

 1. Wnioskodawca określa nazwę i cel zadania, projektu lub programu, jego krótką charakterystykę, szczegółowe uzasadnienie realizacji, a także szacunkowy koszt zadania oraz przewidywane skutki finansowe w latach następnych.
 2. Wnioskodawca uwzględnia założenia określone w Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 roku.
 3. Wnioski składane są na formularzu określonym w załączniku nr 4, oddzielnie dla każdego zadania, projektu lub programu.
 4. Wnioski mogą zostać uwzględnione w projekcie budżetu po spełnieniu warunków określonych w pkt. 1-4 oraz możliwości finansowych Gminy Gryfino.

§ 6. Zobowiązuję dysponentów środków budżetowych do:

 1. uwzględnienia w projekcie budżetu na rok 2023, wniosków jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym fundacji i stowarzyszeń, klubów sportowych, itp. na realizację zadań własnych gminy, którym mogą być udzielane dotacje, zgodnie z obowiązującymi procedurami; wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe, przedmiotowe lub celowe przedstawia się w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia,
 2. ujmowania w załączniku nr 6 zadań, projektów lub programów, o których mowa w § 5 z podziałem na wnioski uwzględnione oraz nieuwzględnione w projekcie budżetu na 2023 rok.

§ 7. Zobowiązuję dysponentów środków budżetowych do przedłożenia informacji o planowanych dochodach i wydatkach, do dnia 15 września 2022 roku:

 1. Wydziałowi Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska,
 2. Wydziałowi Gospodarki Komunalnej na podstawie:
  1. art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  2. art. 16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
 3. Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie na podstawie art. 18 oraz 181 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 8. Zobowiązuję Wydział Podatków i Opłat Lokalnych do zebrania materiałów i przedstawienia propozycji w zakresie planowanych na 2023 rok podatków, opłat lokalnych, w tym opłaty skarbowej.

§ 9. Zobowiązuję Wydział Edukacji i Spraw Społecznych do:

 1. ujęcia w materiałach planistycznych dotacji dla instytucji kultury,
 2. złożenia zbiorczego zestawienia dotyczącego wydatków jednostek pomocniczych - funduszu sołeckiego (załącznik nr 7).

§ 10. Zobowiązuję Wydział Inwestycji i Rozwoju do przedłożenia w układzie zadaniowym:

 1. wydatków majątkowych, odrębnie do zadań kontynuowanych oraz nowych wraz ze wskazaniem źródła ich pokrycia (załącznik nr 8),
 2. wydatków majątkowych dofinansowanych ze środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (załącznik nr 9),
 3. wydatków majątkowych dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych (załącznik nr 10),
 4. wydatków majątkowych dofinansowanych ze środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (załącznik nr 11).

§ 11. Zobowiązuję Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska do sporządzenia, w formie tabeli, projektu planu dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska w szczegółowości określonej ustawą.

§ 12. Zobowiązuję Wydział Gospodarki Komunalnej do:

 1. sporządzenia, w formie tabeli, projektu planu dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w szczegółowości określonej ustawą,
 2. sporządzenia, w formie tabeli, projektu planu dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w szczegółowości określonej ustawą.

§ 13. Zobowiązuję Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie do sporządzenia projektu dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 18 i 181 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w szczegółowości określonej ustawą.

§ 14. 1. Wszystkie pozycje wskazane w materiałach planistycznych winny być poparte wyczerpującymi objaśnieniami, wyliczeniami i dokładnym opisem, jak również zgodne z przepisami prawa.

 1. Objaśnienia należy napisać czcionką Fira Sans, w odmianie Regular o rozmiarze 11 pkt.

§ 15. Wszelkie odchylenia planu na rok 2023 w stosunku do roku 2022 należy wyjaśnić w części opisowej i uzasadnić stosownymi wyliczeniami.

§ 16. 1. Materiały planistyczne należy składać na załącznikach:

 1. Załącznik nr 1 - Zestawienie dochodów,
 2. Załącznik nr 2 - Zestawienie wydatków,
 3. Załącznik nr 3 - Zatrudnienie i wynagrodzenie pracowników jednostek sfery budżetowej,
 4. Załącznik nr 4 - Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe z budżetu Gminy Gryfino,
 5. Załącznik nr 5 - W niosek o uwzględnienie zadania, projektu lub programu w projekcie budżetu,
 6. Załącznik nr 6 - Zestawienie wydatków na podstawie wniosków radnych, przedstawicieli sołectw, przedstawicieli organizacji pozarządowych,
 7. Załącznik nr 7 - Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych – fundusz sołecki,
 8. Załącznik nr 8 - Zestawienie wydatków majątkowych w układzie zadaniowym,
 9. Załącznik nr 9 - Zestawienie wydatków majątkowych dofinansowanych ze środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych,
 10. Załącznik nr 10 - Zestawienie wydatków majątkowych dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych,
 11. Załącznik nr 11 - Zestawienie wydatków majątkowych dofinansowanych ze środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

2. Załączniki należy uzupełniać czcionką Fira Sans, w odmianie Regular o rozmiarze 8 pkt.

§ 17. W załącznikach (tabelach) należy wpisać sumę działu i rozdziału, a także sumę paragrafu w przypadku wykazywania kilku zadań (dysponentów) w jednym paragrafie.

§ 18. Dysponenci środków budżetowych w terminie do 30 września 2022 roku przedłożą Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino opracowane materiały planistyczne na określonych obligatoryjnie formularzach wraz z wymaganymi objaśnieniami i kalkulacjami w wersji papierowej i elektronicznej (agnieszka.jewsiej@gryfino.pl).

§ 19. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino, natomiast nadzór nad wykonaniem powierzonych zadań zastępcom Burmistrza, Sekretarzowi oraz Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 20. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieszysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.
W związku z powyższym do przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2023, niezbędne jest opracowanie wytycznych dla kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino w celu sporządzenia materiałów planistycznych.

Sporządziła
Agnieszka Jewsiej