Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.136.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Gryfino na 2022 rok

ccc

ZARZĄDZENIE Nr 0050.136.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Gryfino na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm. 1 ) oraz w związku z §11 Uchwały Nr XLVI/355/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 02 lutego 2022 r., poz. 490, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy Gryfino o dane wynikające z Załącznika Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy Gryfino o dane wynikające z Załącznika Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

__________________________________
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414.

 

UZASADNIENIE

 1. Zmiana budżetu gminy Gryfino na rok 2022 w planie dochodów i wydatków związana jest z decyzją nr 562/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 listopada 2022 roku w sprawie zmian w planie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 12 684,36 zł.
 2. Zmiana budżetu gminy Gryfino na rok 2022 w planie wydatków budżetowych związana jest z wnioskami:
  1. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z realizacją projektu pn. Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie – 20 000,00 zł,
  2. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań:
   1. wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym zapewnienie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) – 3 018,90 zł,
   2. z zakresu pozostałych zadań w zakresie kultury – 646,00 zł,
   3. z zakresu bezpieczeństwa i profilaktyki dla dzieci i młodzieży – 5 100,00 zł,
   4. realizowanych ze środków funduszu sołeckiego w sołectwie Stare Brynki – 2 000,00 zł,
  3. Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadań z zakresu:
   1. bieżącego utrzymania cmentarza wojennego w Gryfinie – 384,40 zł,
   2. utrzymania schronisk dla zwierząt – 18 200,00 zł,
   3. realizacji projektu pn. Wykonanie usług komunalnych na terenie Gminy Gryfino – 7 790,00 zł,
   4. wydatków realizowanych ze środków funduszu sołeckiego w sołectwie Drzenin – 500,00 zł,
  4. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu bieżącej działalności:
   1. Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – 14 300,00 zł,
   2. Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie – 1 050,00 zł,
  5. Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu:
   1. bieżącej działalności ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Gryfino – 26 607,92 zł,
   2. obrony cywilnej – 20,00 zł,
   3. zarządzania kryzysowego – 5 747,48 zł.