Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2022 rok


ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 1 marca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2022 rok

       Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.1)) oraz w związku z §11 Uchwały Nr XLVI/355/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 02 lutego 2022 r., poz. 490), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino o dane wynikające z Załącznika do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrz Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie

W związku z uzyskaną pozytywną opinią Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej Rady Miejskiej w Gryfinie dotyczącą przeznaczenia rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Gryfino na 2022 rok:
zmniejsza się rezerwę majątkową o kwotę 100 000,00 zł, zwiększa się rezerwę bieżącą o kwotę 100 000,00 zł.

Środki rezerwy celowej bieżącej przeznacza się na działania związane z kryzysem uchodźczym wywołanym przez rosyjski atak na Ukrainę, w szczególności na pomoc humanitarną dla przybywających mieszkańców Ukrainy na teren gminy Gryfino.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270.