Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.93.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE Nr 0050.93.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych

       Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 i 4 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005 i 1079) oraz § 10 pkt 16 zarządzenia Nr 120.41.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie z późn. zm.1, w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 11292) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się do stosowania „Zasady udzielania zamówień publicznych”, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie i innych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino, w tym nieposiadających osobowości prawnej.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcom Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino, Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino, w tym nieposiadających osobowości prawnej, zgodnie z ustalonym podziałem zadań i kompetencji.

§ 4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§ 5. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 6. Traci moc zarządzenie Nr 0050.173.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

Uzasadnienie

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Rozwoju dotyczący dokonania zmian w zakresie organizacji i przeprowadzania zamówień publicznych finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych, których wartość przekracza kwotę 10 000 zł netto, ale jest niższa niż kwota 130 000 zł netto i umożliwienia ich przeprowadzenia również przez komórki merytoryczne aktualizuje się przedmiotowe zarządzenie.Ze względu na obszerność dokumentu jego aktualizacja została dokonana poprzez uchylenie poprzedniej wersji. Powyższe pozwala na łatwiejsze stosowanie.

 

1 Zmiany tekstu pierwotnego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zostały dokonane:zarządzeniem Nr 120.51.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 września 2020 r., zarządzeniem Nr 120.69.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 grudnia 2020 r. oraz zarządzeniem Nr 120.44.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 czerwca 2021 r.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1598, 2054, 2269 oraz z 2022 r. poz. 25, 872 i 1079