Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury- Gryfińskiego Domu Kultury za rok 2021


ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury- Gryfińskiego Domu Kultury za rok 2021

       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1. Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury – Gryfińskiego Domu Kultury za rok 2021.

§2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r. składa się z:

  1. bilansu – załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;

  2. rachunku zysków i strat – załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;

  3. wprowadzenia i informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego – załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

Uzasadnienie

Gryfiński Dom Kultury, jako samorządowa instytucja kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawie o rachunkowości i ustawie o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości istnieje obowiązek zatwierdzenia rocznego sprawozdania instytucji kultury nie później, niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Z uwagi na zamknięcie roku 2021 i sporządzenie rocznych sprawozdań, Gryfiński Dom Kultury na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 53 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ma obowiązek przekazać, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej zatwierdzone sprawozdanie finansowe. Organem zatwierdzającym w przypadku Gryfińskiego Domu Kultury jest Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino. Celem wywiązania się z obowiązków nałożonych ww. ustawami sporządzono zarządzenie o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za rok 2021.

Sporządziła:
Kinga Rutkowska

 

Zatwierdziła:
Olga Woś