Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.78.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia form i trybu udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojonym na terytorium tego państwa

ccc

ZARZĄDZENIE Nr 0050.78.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 lipca 2022 r.


w sprawie ustalenia form i trybu udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojonym na terytorium tego państwa

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z póź.zm.) oraz na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) i uchwały nr XLIX/368/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa formy i tryb udzielania pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w ramach zakresu określonego uchwałą nr XLIX/368/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 2. Pomocy z uwzględnieniem możliwości gminy udziela się w formach:

  1. udzielenia niezbędnej pomocy psychologicznej,
  2. zwolnienia z opłat za wyżywienie i opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  w wymiarze przekraczającym 6,5 godzin dziennie w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino,
  3. zwolnienia z opłat za wyżywienie w placówkach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
  4. zapewnienie niezbędnych leków, środków medycznych i sprzętu medycznego,
  5. zapewnienia innych niezbędnych potrzeb bytowych wynikających z zaistniałej sytuacji.

§ 3. Pomoc, o której mowa § 2 niniejszego zarządzenia, udzielana jest doraźnie po okazaniu przez Obywatela Ukrainy, o którym mowa w §1 ust. 1 paszportu lub innego dokumentu poświadczającego przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r.

§ 4.1. Pomoc jest uznaniowa i następuje na wniosek obywatela Ukrainy, który spełnia kryteria określone w § 3 lub z urzędu, na wniosek placówek oświatowych. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie.

  1. W przypadku złożenia wniosku w formie ustnej, dokonuje się jego pisemnego utrwalenia w formie protokołu lub pisemnej notatki.
  2. Decyzje w sprawie zakresu i formy udzielenia pomocy podejmuje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie lub upoważniony przez niego pracownik.

§ 5.Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej  w Gryfinie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 24 lutego 2022 r.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Zastępca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino nr 0050.78.2022
z dnia 14 lipca 2022 r.

W związku z uchwałą nr XLIX/368/22 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2022 r. należy ustalić formy i tryb udzielenia pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie od początku działań zbrojnych wspiera obywateli Ukrainy, posiada również dane dotyczące Ich bieżących potrzeb, jak i tych wynikłych zaraz po 24 lutym br.
W związku z tym powierzenie Ośrodkowi zakresu pomocy określonego w § 2 niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Sporządziła:
Aleksandra Szymanowicz