Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.137.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie nieodpłatnego korzystania z sal gimnastycznych i obiektów sportowych w jednostkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino

ccc

ZARZĄDZENIE Nr 0050.137.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie nieodpłatnego korzystania z sal gimnastycznych i obiektów sportowych w jednostkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz po. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599, poz. 2185) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Do nieodpłatnego korzystania z sal gimnastycznych oraz obiektów sportowych znajdujących się na terenie jednostek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino uprawnione są kluby sportowe, które mają siedzibę i prowadzą działalność na terenie Gminy Gryfino w okresie, w którym klub sportowy realizuje zadania zlecone przez gminę i otrzymuje na ten cel dotację celową z budżetu Gminy Gryfino.

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino na wniosek klubu sportowego realizującego zajęcia  o charakterze sportowym na terenie Gminy Gryfino może dokonać zwolnienia z opłat za korzystanie z sal gimnastycznych oraz obiektów sportowych będących własnością Gminy Gryfino dla stowarzyszeń sportowych, które nie spełniają wymogów określonych w ust. 1.

§ 2. Uprawnienie, o którym mowa w §1 dotyczy sal gimnastycznych i obiektów sportowych znajdujących się na terenie:

 1. Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie,
 2. Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie,
 3. Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie,
 4. Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy,
 5. Szkoły Podstawowej w Gardnie,
 6. Szkoły Podstawowej w Żabnicy,
 7. Szkoły Podstawowej w Radziszewie

§ 3. 1. Kluby Sportowe mogą korzystać z uprawnienia, o którym mowa w §1 pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy ze szkołą po zatwierdzeniu wcześniej przedłożonego harmonogramu zajęć, z zastrzeżeniem, iż umowy nie mogą być podpisywane przez kierowników sekcji lecz przez osoby uprawnione w statucie klubu sportowego do podejmowania decyzji w tym zakresie.

 1. Dyrektorzy szkół obowiązani są dołączyć do umowy regulamin korzystania z sal gimnastycznych lub innych obiektów sportowych, z uwzględnieniem:
  1. odpowiedzialności materialnej za powierzony obiekt i mienie
  2. możliwości natychmiastowego wypowiedzenia umowy z powodu łamania regulaminu korzystania z Sali gimnastycznej lub obiektu sportowego,
  3. zastrzeżenia, iż nieodpłatne korzystanie z sal gimnastycznych lub innych obiektów sportowych może być czasowo zawieszone z uwagi na niezbędne remonty lub inne ważne przyczyny, w szczególności z uwagi na konieczność prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych przez szkołę lub obowiązek udostępnienia Sali gimnastycznej lub obiektu sportowego na polecenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. 1. Dyrektorzy szkół zawierają umowy z klubami sportowymi dotyczące nieodpłatnego korzystania z sal gimnastycznych i obiektów sportowych po zabezpieczeniu dostępu do nich przez uczniów podczas zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć pozalekcyjnych, a także po uwzględnieniu wcześniej podjętych zobowiązań.

 1. Uprawnienia, o których mowa w § 1 nie ograniczają prawa innych podmiotów do odpłatnego wynajmu sal gimnastycznych lub obiektów sportowych.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Gryfino.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 0050.132.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 września 2015 roku w sprawie nieodpłatnego korzystania z sal gimnastycznych i obiektów sportowych.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Ustawa o sporcie pozwala tworzyć warunki prawno-organizacyjne i ekonomiczne dla rozwoju kultury fizycznej. Wprowadzenie niniejszego zarządzenia jest związane z przekształceniami  i nowymi obowiązkami Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie. Mając na uwadze powyższe, wydanie zarządzenia jest uzasadnione.

Sporządził:
Daniel Pietras

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn