Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.145.2022 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie Gryfino na 2023 rok

fff

ZARZĄDZENIE NR 0050.145.2022
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie Gryfino na 2023 rok

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.1)) oraz w związku z Uchwałą Nr LXIV/455/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na rok 2023, zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z Załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Wykonywanie zarządzenie powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Gryfino wskazanym w zarządzeniu, odpowiednio w zakresie im przypisanym.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

_______________________________
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414.

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, przyjmując, jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel w danym roku budżetowym oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.