Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2022 rok


ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 maja 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2022 rok

       Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.1)) oraz w związku z §11 Uchwały Nr XLVI/355/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 02 lutego 2022 r., poz. 490), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino o dane wynikające z Załącznika do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 w planie wydatków budżetowych związana jest z wnioskami:

 1. Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadań z zakresu utrzymania zieleni w związku z potrzebą sporządzenia ekspertyz dendrologicznych – 10 000,00 zł;

 2. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadania z zakresu pozostałej działalności oświaty i wychowania, w związku z rozliczeniem projektu współfinansowanego z EFS pn. Inwestujemy w naukę! -podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji i nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino– 26 900,00 zł;

 3. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadania z zakresu utrzymania dróg publicznych na terenie gminy Gryfino – 6 000,00 zł;

 4. Naczelnika Wydziału Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w związku z realizacją zadania wynikającego z art. 4 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 r. poz. 583) – 11 948,87 zł;

 5. Kierownika Promocji i Komunikacji Społecznej w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadania z zakresu promocji gminy Gryfino – 10 000,00 zł;

 6. Kierownika Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadań z zakresu:

  1. bieżących zadań ochotniczych straży pożarnych – 600,00 zł,

  2. zarządzania kryzysowego w związku z realizacją zadania związanego z pomocą obywatelom Ukrainy – 2 000,00 zł;

  3. bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w związku z realizacją zadania wynikającego z art. 12 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 r. poz. 583) – 29 000,00 zł;

  4. wydatków realizowanych ze środków funduszu sołeckiego w sołectwach:

   1. Chwarstnica – 1 542,00 zł,

   2. Gardno – 7 600,00 zł,

   3. Radziszewo – 5 000,00 zł,

   4. Żabnica – 502,00 zł.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655.