Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.43.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2022 rok


ZARZĄDZENIE Nr 0050.43.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2022 rok

       Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.1)) oraz w związku z §11 Uchwały Nr XLVI/355/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 02 lutego 2022 r., poz. 490), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino o dane wynikające z Załącznika Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino o dane wynikające z Załącznika Nr 2 do zarządzenia

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

 1. Zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 w planie dochodów i wydatków związana jest ze zmianą dotacji celowych zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego o nr 99/2022 z dnia 22 marca 2022 roku w sprawie zmiany dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku:

zmniejszenie dochodów – 1 506,00 zł,
zwiększenie dochodów – 24 096,00 zł,
zwiększenie wydatków – 22 590,00 zł.

 1. Zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 w planie dochodów i wydatków związana jest z przyznaniem dotacji na realizację zadania zleconego zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 457 397,17 zł.

 2. Zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 w planie wydatków budżetowych związana jest z wnioskami:

  1. Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomości w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 150,00 zł;

  2. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadania z zakresu:

   1. bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w związku z realizacją zadania pn. Pomoc Ukrainie – Fundusz Pomocy - świadczenia pieniężne
    - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia art. 13 – 42 720,00 zł;

   2. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w związku z realizacją zadań własnych, zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym, na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 4 500,00 zł;

   3. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie dodatkowych środków na realizację zadania z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gryfino; środki z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki majątkowe – 15 000,00 zł;

   4. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. księcia Barnima I w Żabnicy w sprawie dodatkowych środków na wykonanie prac remontowych pomieszczeń szkoły; środki z rezerwy celowej na zadania bieżące przeznaczonej na remonty w jednostkach budżetowych Gminy Gryfino – 180 000,00 zł.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655.