Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.122.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie planu finansowego Gminy Gryfino dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

ccc

ZARZĄDZENIE Nr 0050.122.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 listopada 2022 r.

w sprawie planu finansowego Gminy Gryfino dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Na podstawie art. 65 ust. 11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) oraz §10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.41.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20 lipca 2020 r. zmienionego zarządzeniami Nr 120.51.2020 z dnia 18 września 2020 r., Nr 120.69.2020 z dnia 2 grudnia 2020 r., Nr 120.44.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. oraz Nr 120.66.2022 z dnia 22 września 2022 r. zarządza się, co następuje:

§1. Wyodrębnia się rachunek bankowy dochodów i wydatków, o numerze: 93 1240 3927 1111 0011 0448 9003, znajdujący się w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

§2. Na rachunek, o którym mowa w §1, wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19. Wsparcie przeznaczone jest wyłącznie na wydatki bieżące Gminy Gryfino, w ramach planu finansowego tego rachunku.

§3. Plan finansowy rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawiony jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§5. Traci moc Zarządzenie Nr 0050.176.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie planu finansowego Gminy Gryfino dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2022 r., poz. 22) w związku z art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) Gmina Gryfino otrzymała wsparcie w postaci środków finansowych zwane „dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które przeznacza się na wydatki bieżące.

Sporządziła:
Anna Juszczak