Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.90.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2022 rok

ccc

ZARZĄDZENIE Nr 0050.90.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 sierpnia 2022 r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r poz. 1634 i 1692) oraz w związku z §11 Uchwały Nr XLVI/355/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 02 lutego 2022 r., poz. 490), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino o dane wynikające z Załącznika do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu gminy Gryfino na rok 2022 w planie wydatków budżetowych związana jest z wnioskami:

 1. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawach:
  1. prawidłowej klasyfikacji zadań z zakresu:
   1. utrzymania dróg publicznych na terenie gminy Gryfino – 59 040,00 zł,
   2. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 42 000,00 zł,
   3. realizacji zadania pn. Budowa oświetlenia na terenie miasta i gminy  – 40 000,00 zł,
  2. dodatkowych środków na wymianę instalacji elektrycznej w mieszkalnym lokalu komunalnym w Gryfinie przy ul. Niepodległości; środki z rezerwy ogólnej przeznaczonej na wydatki bieżące – 4 300,00 zł,
 2. Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie dodatkowych środków na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w związku z wystąpieniem katastrofy ekologicznej na rzece Odrze; środki z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego – 25 500,00 zł.
 3. Komendanta Straży Miejskiej w Gryfinie w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadania z zakresu funkcjonowania straży miejskiej – 7 500,00 zł.