Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.131.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia ceny jednej godziny usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

ccc

ZARZĄDZENIE NR 0050.131.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 grudnia 2022 r.

w sprawie ustalenia ceny jednej godziny usług opiekuńczych świadczonych  przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Na podstawie § 9 ust. 1-3 oraz § 12 Uchwały Nr XXXII/314/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania (Dz.Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2009 r. Nr 1, poz. 30) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się cenę jednej godziny usług opiekuńczych w wysokości 37,77 zł.

  1. Cena, o której mowa w ust. 1 obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2023 r. do  31 grudnia 2023 r. i stanowi podstawę do naliczania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie odpłatności za usługi opiekuńcze.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej  w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia  1 stycznia 2023 r.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.131.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia ceny jednej godziny usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. 
Wykonanie przyjętej Uchwały nr XXXII/314/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania zgodnie z § 12 powyższej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta  i Gminy Gryfino. Ustalenie ceny jednej godziny usług opiekuńczych zgodnie z § 9 ust. 1,2 powyższej uchwały dokonuje się na podstawie analizy kosztów wykonania usług. Analizę tych kosztów dokonuje się za okres 12 miesięcy liczony od 1 lipca roku poprzedzającego analizę do 30 czerwca danego roku kalendarzowego. Zmiany ceny usług opiekuńczych dokonuje się od 1 stycznia roku następnego po przeprowadzonej analizie kosztów wykonania usług. Z przeprowadzonej analizy za okres od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. wynika, że średni koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 47,21 zł.
Po przeprowadzeniu rozeznania wśród pracowników socjalnych tut. Ośrodka, którzy mają bezpośredni kontakt z osobami korzystającymi z ww. formy pomocy i znają sytuację dochodową tych osób to wprowadzenie kosztu jednej godziny usług opiekuńczych w wys. 47,21 zł będzie dużym obciążeniem finansowym dla osób korzystających/bądź chcącym skorzystać z tej formy pomocy. Osoby korzystające z pomocy w formie usług opiekuńczych to głównie osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe, które nie są w stanie same poradzić sobie w środowisku, a ich bliscy są aktywni zawodowo i nie są w stanie sprawować należytej opieki. Zdarzają się takie sytuacje, że wdrożenie usług opiekuńczych jest koniecznością (np. po hospitalizacji w szpitalu), gdyż osoby ze względu na pogarszający się stan zdrowia wymagają wsparcia, pomocy w codziennym prawidłowym funkcjonowaniu w środowisku. Dlatego też zasadne jest zmniejszenie ceny 1 godziny usług opiekuńczych do kwoty 37,77 zł powołując się na § 9 ust. 3 powyższej uchwały, który mówi, że cena 1 godziny usług opiekuńczych może być pomniejszona maksymalnie o 20% w stosunku do średniego kosztu jej wykonania.

Sporządziła:
A.Kraśniak
dn. 28 listopada 2022 r.