Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.71.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2022 rok

ZARZĄDZENIE Nr 0050.71.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2022 rok

       Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.1)) oraz w związku z §11 Uchwały Nr XLVI/355/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 02 lutego 2022 r., poz. 490), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino o dane wynikające z Załącznika Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino o dane wynikające z Załącznika Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079.

 

UZASADNIENIE


I. Zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 w planie dochodów i wydatków związana jest z decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowych o nr.:

 1. 182/2022 z dnia 4 maja 2022 roku przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 23 060,57 zł,

 2. 253/2022 z dnia 8 czerwca 2022 roku przeznaczonej na realizację rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem – 6 500,00 zł,

 3. 287/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku przeznaczonej na realizację rządowego programu Posiłek w szkole i w domu – 4 440,00 zł.

II. Zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 w planie wydatków budżetowych związana jest z prawidłową klasyfikacją wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 r. poz. 583) w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy Gryfino – 319 445,00 zł:

 1. Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – 46 040,00 zł,

 2. Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie – 18 089,64 zł,

 3. Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie – 6 266,00 zł,

 4. Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie – 14 097,00 zł,

 5. Przedszkole Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie – 12 531,00 zł,

 6. Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pszczółki Mai w Gryfinie– 1 567,00 zł,

 7. Przedszkole Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie – 12 531,00 zł,

 8. Szkoła Muzyczna I stopnia w Gryfinie – 3 132,00 zł,

 9. Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie – 61 096,36 zł,

 10. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. ż. w. M. Stankiewicza w Gryfinie – 32 891,00 zł,

 11. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie – 42 289,00 zł,

 12. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwarstnicy – 12 530,00 zł,

 13. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie – 28 193,00 zł,

 14. Szkoła Podstawowa im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie – 12 530,00 zł,

 15. Szkoła Podstawowa im. Księcia Barnima I w Żabnicy – 15 662,00 zł.

III. Zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 w planie wydatków budżetowych związana jest z wnioskami:

 1. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z rozliczeniem projektu pn. Inwestujemy w naukę! – podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji nauczycieli ze szkół z terenu gminy Gryfino – 62 102,72 zł,

 2. Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w sprawie dodatkowych środków na montaż rolet oraz oklein okiennych w budynku Tawerna ; środki z rezerwy ogólnej przeznaczonej na wydatki bieżące – 25 000,00 zł.