Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.24.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 07 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2022 rok


ZARZĄDZENIE Nr 0050.24.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 marca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2022 rok

       Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.1)) oraz w związku z §11 Uchwały Nr XLVI/355/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 02 lutego 2022 r., poz. 490), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino o dane wynikające z Załącznika do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 w planie wydatków budżetowych związana jest z wnioskami:

  1. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie:

    1. prawidłowej klasyfikacji zadania związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej oświetlenia ulicy Stanisława Lema w Gryfinie – 8 610,00 zł,

    2. dodatkowych środków na realizację zadania z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gryfino, w związku z rozbiórką budynku komunalnego przy ulicy Rapackiego w Gryfinie; środki z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki bieżące – 10 000,00 zł,

  2. Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadania z zakresu utrzymania zieleni na terenie gminy Gryfino – 2 380,00 zł.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270.