Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2022 rok


ZARZĄDZENIE Nr 0050.28.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 marca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2022 rok

       Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.1)) oraz w związku z §11 Uchwały Nr XLVI/355/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 02 lutego 2022 r., poz. 490), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino o dane wynikające z Załącznika Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino o dane wynikające z Załącznika Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

 1. Zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 w planie dochodów i wydatków związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego o nr 95/2022 z dnia 17 marca 2022 roku przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz 2 % kosztów obsługi tego zadania – 539 784,00 zł.

 2. Zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 w planie wydatków budżetowych związana jest z wnioskami:

  1. Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w związku z:

   1. przyjęciem uchodźców z Ukrainy – 21 680,00 zł,

   2. działaniami związanymi z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 – 7 500,00 zł;

  2. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadań z zakresu:

   1. edukacyjnej opieki wychowawczej dzieci i młodzieży – 390,00 zł,

   2. wydatków w obrębie funduszu sołeckiego w sołectwach:

    Borzym – 2 817,00 zł,
    Chlebowo – 4 806,00 zł,
    Chwarstnica – 533,00 zł,
    Daleszewo – 8 286,00 zł,
    Dołgie – 2 685,00 zł,
    Drzenin – 352,00 zł,
    Gardno – 1 470,00 zł,
    Krajnik – 1 058,00 zł,
    Krzypnica – 1 053,00 zł,
    Pniewo – 4 594,00 zł,
    Radziszewo – 4 981,00 zł,
    Sobiemyśl – 3 966,00 zł,
    Sobieradz – 5 130,00 zł,
    Stare Brynki – 5 572,00 zł,
    Wirów – 7 328,00 zł,
    Wełtyń – 1 236,00 zł,
    Żabnica – 9 879,00 zł,
    Żórawie – 917,00 zł.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583.