Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo podczas nieobecności dyrektora Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie


ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo podczas nieobecności dyrektora Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie

       Na podstawie art. 68 ust. 9 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, poz. 762; z 2022 r. poz. 655) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wyznaczam panią Małgorzatę Sikorę nauczyciela Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie, ul. Wojska Polskiego 11, 74-101 Gryfino, na zastępstwo dyrektora tego Przedszkola pani Małgorzaty Jabłońskiej podczas jej nieobecności, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2022 r.

  1. Zastępstwo obejmuje okres nieobecności i kończy się wraz z ponownym objęciem obowiązków przez dyrektora Przedszkola.

§ 2. Obowiązki i uprawnienia w zastępstwie dyrektora Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie określają odrębne przepisy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie

W Przedszkolu Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie, przy ul. Wojska Polskiego 11, nie utworzono stanowiska wicedyrektora. W myśl art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) w przypadku nieobecności dyrektora przedszkola, w którym nie utworzono stanowiska wicedyrektora, zastępuje go inny nauczyciel tego przedszkola, wyznaczony przez organ prowadzący.

Wyznaczenie zgodnie z propozycją dyrektora Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie pani Małgorzaty Jabłońskiej nauczyciela tego Przedszkola pani Małgorzaty Sikory, posiadającej stopień nauczyciela dyplomowanego, na zastępstwo podczas nieobecności dyrektora zapewni prawidłową organizację działalności Przedszkola.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj