Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2026


ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 9 marca 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2026

       Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834) oraz uchwały nr XLIX/408/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2014 r., poz. 3457) zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu poznania opinii mieszkańców gminy Gryfino na temat projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2026 zarządzam przeprowadzenie w okresie od dnia 10 marca 2022 r. do dnia 8 kwietnia 2022 r. konsultacji społecznych.

§ 2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2026 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje gminę Gryfino.

§ 4. 1. Konsultacje, o których mowa w § 1 zostaną przeprowadzone w formie zbierania pisemnych opinii i uwag do zaproponowanych zmian do Programu z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia, który będzie dostępny:

 1. na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie www.gryfino.pl;

 2. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gryfino.pl;

 3. na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie www.op.gryfino.pl;

 4. w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie www.bip.ops.gryfino.pl;

 5. w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie w godzinach urzędowania.

§ 5. 1. Wypełniony formularz można złożyć w:

 1. Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie – w Biurze Obsługi Interesanta.

 2. Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie – w Punkcie Pierwszego Kontaktu

Lub

 1. Przesłać na adres e-mail sekretariat@ops.gryfino.pl

§ 6. Z przebiegu konsultacji społecznych zostanie sporządzony protokół, który zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od daty ich zakończenia poprzez zamieszczenie:

 1. na stronie internetowej gminy Gryfino www.gryfino.pl;

 2. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gryfinopl;

 3. na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie www.ops.gryfino.pl;

 4. w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej www.bip.gryfino.pl;

 5. na urzędowych tablicach ogłoszeń.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie

Realizacja zadań własnych gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii jest prowadzona w postaci gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, uchwalanych na okres nie dłuższy niż 4 lata.

Mając na uwadze powyższe niezbędne jest przeprowadzenie konsultacji społecznych celem zebrania opinii i uwag dotyczących projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2026.

Sporządziła:
A.Kraśniak