Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania złożonych formularzy zgłoszeń do Gali Sportu


ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 marca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania złożonych formularzy zgłoszeń do Gali Sportu

       Na podstawie § 4 uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XIX/175/16 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym zmienionej uchwałą Nr XLIV/451/18 z dnia 1 marca 2018 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu zaopiniowania formularzy zgłoszeń do Gali Sportu powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

  1. Grzegorz Jastrowicz – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – Przewodniczący Komisji;

  2. Barbara Stachoń – Podinspektor w Referacie Spraw Społecznych – Członek Komisji;

  3. Jacek Stefański – Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes” – Członek Komisji;

  4. Marek Sanecki – Gryfiński Klub Sportowy „Delf” – Członek Komisji;

  5. Tadeusz Szpura – Klub Strzelectwa Sportowego LOK „Regalica” – Członek Komisji;

  6. Lesław Duma – Klub Sportowy „Energetyk” – Członek Komisji.

§ 2. Zadaniem Komisji jest opiniowanie złożonych wniosków o przyznanie nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

§ 3. Komisja działa w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XIX/175/16 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym zmienioną uchwałą Nr XLIV/451/18 z dnia 1 marca 2018 r. oraz regulamin przyznawania wyróżnień podczas corocznej Gryfińskiej Gali Sportu.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XIX/175/16 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym zmienioną uchwałą Nr XLIV/451/18 z dnia 1 marca 2018 r. należy powołać Komisję, która dokona analizy złożonych formularzy zgłoszeń do Gali Sportu.

Sporządził:
Daniel Pietras