Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. określenia przyczyn, podmiotów odpowiedzialnych, ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w infrastrukturze w wyniku gwałtownych zdarzeń atmosferycznych na terenie Gminy Gryfino w dniu 30 stycznia 2022 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 lutego 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. określenia przyczyn, podmiotów odpowiedzialnych,
ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w infrastrukturze w wyniku gwałtownych zdarzeń atmosferycznych
na terenie Gminy Gryfino w dniu 30 stycznia 2022 r.

       Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1874) i art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 oraz z 2021 r. poz. 159) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0050.15.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. określenia przyczyn, podmiotów  odpowiedzialnych, ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w infrastrukturze w wyniku gwałtownych zdarzeń atmosferycznych na terenie Gminy Gryfino w dniu 30 stycznia 2022 r. §1 otrzymuje brzmienie:

”§ 1. Powołuje się Komisję ds. określenia przyczyn, podmiotów odpowiedzialnych, ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w infrastrukturze w wyniku gwałtownych zdarzeń atmosferycznych na terenie Gminy Gryfino w składzie:

 1. Tomasz Miler – przewodniczący komisji;

 2. Mariusz Andrusewicz – członek komisji;

 3. Danuta Bus – członek komisji;

 4. Grzegorz Jastrowicz – członek komisji;

 5. Andrzej Wiśniewski – członek komisji,

 6. Beata Ludwiczak – członek komisji;

 7. Patrycjusz Szewczyk – członek komisji, przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie;

 8. Ryszard Szachniewicz – członek komisji, przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Gryfinie;

 9. Tomasz Uldynowicz – członek komisji;

 10. Katarzyna Birkenfeld-Ból – członek komisji;

 11. Władysław Pielechowski – członek komisji.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn