Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.123.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego w gminie Gryfino.

ccc

ZARZĄDZENIE Nr 0050.123.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 listopada 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego  w gminie Gryfino.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561), uchwały Nr XLIX/408/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014 r. poz. 3457), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta i gminy Gryfino w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie budżetu obywatelskiego  w gminie Gryfino, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Konsultacje prowadzone będą w okresie od 23.11.2022 r. do 23.12.2022 r. w celu zebrania opinii i uwag mieszkańców w formie pisemnej, w tym drogą elektroniczną, na formularzu konsultacyjnym stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy Gryfino.

§ 4. Konsultowany projekt uchwały będzie dostępny:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie
 2. na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie www.gryfino.pl
 3. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino.

§ 5. Formularz konsultacyjny będzie dostępny:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie
 2. na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie www.gryfino.pl
 3. w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16,  74-100 Gryfino.

§ 6. Wypełnione formularze konsultacyjne należy przekazać:

 1. drogą elektroniczną na adres: bo@gryfino.pl;
 2. bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.
 3. pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16; 74-100 Gryfino

§ 7. Nie będą rozpatrywane opinie i uwagi:

 1. przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym;
 2. złożone na formularzu konsultacyjnym z datą przed rozpoczęciem konsultacji lub po terminie ogłoszonych konsultacji.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 0050.123.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 22 listopada 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego w gminie Gryfino

Wprowadza się zmiany w uchwale w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego gminy Gryfino, w której ustala się szczegółowe zasady i tryb realizowania budżetu obywatelskiego. Mając na uwadze opinię mieszkańców, w tym uwagi radnych Rady Miejskiej dokonuje się zmian w uchwale. Uchwała jest szczególnie ważna dla mieszkańców z punktu widzenia aktu prawa miejscowego, dlatego też zostaje ona poddana konsultacjom społecznym. Konsultacje społeczne mają na celu poznanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców w przedmiotowej uchwale.

Sporządził:
Leszek Ludwiniak

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński