Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.89.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w roku 2022.

ccc

ZARZĄDZENIE Nr 0050.89.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 sierpnia 2022 r.


w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy  w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w roku 2022.

Na podstawie § 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r.  w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym  w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1227), zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w roku 2022 do dnia  9 września 2022 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom szkół mających siedzibę na terenie Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 0050.89.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 12 sierpnia 2022 r.

 

W latach 2020-2022 dofinansowanie dla uczniów niepełnosprawnych do zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych regulują zapisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1227). Zgodnie z § 8 ust. 3 ww. rozporządzenia wnioski o przyznanie dofinansowania składa się w terminie ustalonym przez burmistrza miasta właściwego ze względu na siedzibę szkoły. Rodzice uprawnionych uczniów składają wnioski w wyznaczonym terminie u dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Sporządziła:
Magdalena Januszewska