Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia, z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości


ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

z dnia 17 maja 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert  na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia, z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

 

       Na podstawie art. 15 ust. 2a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490, z 2022 r. poz. 857) zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu zaopiniowania ofert na zadanie nr WDG/01/2022 ogłoszone w konkursie z dnia 23 marca 2021 roku powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

  1. Mariusz Andrusewicz – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju - Przewodniczący Komisji;

  2. Justyna Siwek - Matura – Główny Specjalista w Wydziale Inwestycji i Rozwoju;

  3. Izabela Machniak – Inspektor w Wydziale Inwestycji i Rozwoju.

§ 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy:

  1. weryfikacja ofert pod względem formalnym;

  2. ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu;

  3. proponowanie rozdzielenia środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;

  4. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino;

  5. sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490, z 2022 r. poz. 857) organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert ma obowiązek powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert.

W związku z ogłoszonym konkursem na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości konieczne jest powołanie Komisji Konkursowej. Zgodnie z ww. ustawą oraz brakiem zgłoszeń kandydatów na członków Komisji Konkursowej ze strony organizacji pozarządowych/podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład Komisji zostają powołani pracownicy Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Sporządziła:
Justyna Siwek-Matura