Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.76.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie ustalenia terminu przerwy w pracy oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy ul. Gryfińska 19, Chwarstnica, 74-100 Gryfino prowadzonej przez Gminę Gryfino

ccc

ZARZĄDZENIE Nr 0050.76.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 11 lipca 2022 roku


w sprawie ustalenia terminu przerwy w pracy oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy ul. Gryfińska 19, Chwarstnica, 74-100 Gryfino  prowadzonej przez Gminę Gryfino

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079) oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502; z 2022 r. poz. 566, poz. 644) na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy oraz rady rodziców zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się przerwę w pracy oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy ul. Gryfińska 19, Chwarstnica, 74-100 Gryfino prowadzonej przez Gminę Gryfino w roku szkolnym 2021/2022 w terminie od 4 lipca 2022 r. do 19 sierpnia 2022 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy ul. Gryfińska 19, Chwarstnica, 74-100 Gryfino prowadzonej przez Gminę Gryfino, w której funkcjonuje oddział przedszkolny.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 4 lipca 2022 r.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 0050.76.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 11 lipca 2022 r.
w sprawie ustalenia terminu przerwy w pracy oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy ul. Gryfińska 19, Chwarstnica, 74-100 Gryfino prowadzonej przez Gminę Gryfino

Zgodnie z § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502 z późn. zm.) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych działają tak samo jak przedszkola publiczne, m.in. zgodnie z § 12 ust. 1 ww. rozporządzenia funkcjonują przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący szkołę podstawową w której zorganizowano oddział przedszkolny, na wspólny wniosek dyrektora szkoły i rady szkoły, a w przypadku braku rady szkoły - na wspólny wniosek dyrektora szkoły i rady rodziców.
W związku z powyższym na wspólny wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy ul. Gryfińska 19, Chwarstnica, 74-100 Gryfino i wszystkich rodziców, których dzieci uczęszczają do oddziału przedszkolnego w tej szkole, organ prowadzący ustala przerwę w funkcjonowaniu oddziału.

Sporządziła:
Marta Karpicka