Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.103.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2022 rok

ccc

ZARZĄDZENIE Nr 0050.103.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964) oraz w związku z §11 Uchwały Nr XLVI/355/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 02 lutego 2022 r., poz. 490), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy Gryfino o dane wynikające z Załącznika Nr 1 do zarządzenia

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy Gryfino o dane wynikające z Załącznika Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

 1. Zmiana budżetu gminy Gryfino na rok 2022 w planie dochodów i wydatków związana jest z decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmian w planie dotacji celowych:
  1. nr 416/ 2022 z dnia 6 września 2022 r. przeznaczonej na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 1 209,00 zł,
  2. nr 426/2022 z dnia 9 września 2022 r. przeznaczonej na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę – 428,21 zł.
 2. Zmiana budżetu gminy Gryfino na rok 2022 w planie dochodów i wydatków związana jest z dostosowaniem planu dotacji celowej przeznaczonej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zgodnie z art.58 ust. 8 i 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930) – 7 324,28 zł.
 3. Zmiana budżetu gminy Gryfino na rok 2022 w planie wydatków budżetowych związana jest z wnioskami:
  1. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu:
   1. utrzymania zieleni na terenie gminy Gryfino w związku z realizacją projektu pn. Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie – 28 652,73 zł,
   2. utrzymania dróg publicznych gminnych na terenie gminy Gryfino – 9 000,00 zł,
  2. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu bieżącej działalności Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – 15 000,00 zł,
  3. Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu:
   1. planu zagospodarowania przestrzennego – 1 800,00 zł,
   2. gospodarki ściekowej i ochrony wód – 200,00 zł,
  4. Naczelnika Wydziału Finansowo-Księgowego w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu obsługi kredytów gminy Gryfino – 370 000,00 zł,
  5. Naczelnika Wydziału Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań:
   1. z zakresu administracji publicznej – 1 311,50 zł,
   2. określonych w art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowanych z Funduszu Pomocy – 861,75 zł,
  6. Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z realizacją projektu pn. Adaptacja terenu przy ul. Jana Pawła II w Gryfinie – 8 000,00 zł,
  7. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych ze środków funduszu sołeckiego w sołectwach:
   1. Chwarstnica – 1 312,00 zł,
   2. Nowe Czarnowo – 3 300,00 zł,
  8. Kierownika Referatu Informatyki w sprawie:
   1. prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z realizacją projektu grantowego pn. Cyfrowa Gmina – rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – 7 909,00 zł,
   2. dodatkowych środków na zakup komputera; środki z rezerwy ogólnej przeznaczonej na wydatki bieżące – 12 000,00 zł,
  9. Kierownika Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu:
   1. zarządzania kryzysowego – 8 980,80 zł,
   2. ochotniczych straży pożarnych – 1 000,00 zł,
  10. Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w sprawie dodatkowych środków na realizację zadań statutowych ośrodka; środki z rezerwy ogólnej przeznaczonej na wydatki bieżące – 17 000,00 zł.