Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.141.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie planu finansowego Gminy Gryfino dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy

ccc

ZARZĄDZENIE NR 0050.141.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie planu finansowego Gminy Gryfino dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy

Na podstawie art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.41.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20 lipca 2020 r. zmienionego zarządzeniami Nr 120.51.2020 z dnia 18 września 2020 r., Nr 120.69.2020 z dnia 2 grudnia 2020 r., Nr 120.44.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., Nr 120.66.2022 z dnia 22 września 2022 r. oraz 120.98.2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. zarządza się, co następuje:

§1. Wyodrębnia się rachunek bankowy dochodów, o numerze: 48 1240 6292 1111 0011 1246 2665, znajdujący się w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

§2. Na rachunek, o którym mowa w § 1, wpłynęły środki z Funduszu Pomocy. Wsparcie przeznacza się na finansowanie lub dofinansowanie zadań Gminy Gryfino, realizowanych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym, w ramach planu finansowego tego rachunku.

§3. Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy przedstawiony jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§5. Traci moc Zarządzenie Nr 0050.48.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie planu finansowego Gminy Gryfino dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) Gmina Gryfino otrzymała wsparcie w postaci środków finansowych, zwane „dofinansowaniem z Funduszu Pomocy”, które przeznacza się na bieżące wydatki związane z finansowaniem lub dofinansowaniem zadań realizowanych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym.

Sporządziła:
Anna Juszczak