Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.102.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 września 2022 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


ZARZĄDZENIE NR 0050.102.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

z dnia 14 września 2022 r

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

       Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) w związku z art. 4 1 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119, 2469, z 2022 r. poz. 24, 218) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie, zwaną dalej Komisją w następującym składzie:

 1. Przewodniczący Komisji – Paweł Nikitiński

 2. Sekretarz Komisji – Agnieszka Kraśniak

 3. Członek Komisji – Aleksandra Szymanowicz

 4. Członek Komisji - Urszula Włodarczyk

 5. Członek Komisji – Arkadiusz Rybicki

 6. Członek Komisji – Roman Krysiak

 7. Członek Komisji – Wiesław Sycewicz

 8. Członek Komisji - Teresa Dąbrowska

 9. Członek Komisji – Anna Dreszer – Czaczyk

 10. Członek Komisji – Jerzy Dudkiewicz

 11. Członek Komisji – Magdalena Puzik

 12. Członek Komisji - Małgorzata Jabłońska

 13. Członek Komisji – Agata Ochnicka - Kaleta

 14. Członek Komisji – Łukasz Kamiński

 15. Członek Komisji – Piotr Kawka

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 0050.103.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 września 2018 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 12 września 2022 roku.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

       Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119, 2469, z 2022 r. poz. 24, 218) wójtowie ( burmistrzowie, prezydenci miast ) powołują gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, których zadaniem jest w szczególności podejmowanie działań zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

       Mając na uwadze, iż z dniem 12 września 2022 roku kończy się kadencja osób powołanych do składu osobowego Komisji Zarządzeniem Nr 0050.103.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 września 2018 roku zasadne jest wprowadzenie zmian w składzie Komisji.

Sporządziła:
Agnieszka Kraśniak