Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.95.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2022 rok

ccc

ZARZĄDZENIE Nr 0050.95.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 sierpnia 2022 r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1634, 1692, 1747 i 1768) oraz w związku z §11 Uchwały Nr XLVI/355/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 02 lutego 2022 r., poz. 490), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy Gryfino o dane wynikające z Załącznika Nr 1 do zarządzenia

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy Gryfino o dane wynikające z Załącznika Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

  1. Zmiana budżetu gminy Gryfino na rok 2022 w planie dochodów i wydatków związana jest z decyzją nr 365/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 sierpnia 2022 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację wypłat dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022, zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej  – 68 890,00 zł.
  2. Zmiana budżetu gminy Gryfino na rok 2022 w planie wydatków budżetowych związana jest z wnioskami:
    1. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadań określonych w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowanych z Funduszu Pomocy – 100 000,00 zł,
    2. Kierownika Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadań określonych w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowanych z Funduszu Pomocy – 115 000,00 zł.