Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.138.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Gryfino na 2022 rok

ccc

ZARZĄDZENIE Nr 0050.138.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Gryfino na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.1) oraz w związku z §11 Uchwały Nr XLVI/355/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 02 lutego 2022 r., poz. 490), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy Gryfino o dane wynikające z Załącznika Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy Gryfino o dane wynikające z Załącznika Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414.

UZASADNIENIE

 1.  Zmiana budżetu gminy Gryfino na rok 2022 w planie dochodów i wydatków związana jest z decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego o nr.:
  1. 675/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w planie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 200,00 zł,
  2. 562/2022 z dnia 3 listopada 2022 roku w sprawie zmian w planie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 0,45 zł.
 2. Zmiana budżetu gminy Gryfino na rok 2022 w planie wydatków budżetowych związana jest z wnioskami:
  1. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) – 100 000,00 zł,
  2. Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadań z zakresu bieżącego utrzymania cmentarza wojennego w Gryfinie – 4 500,00 zł,
  3. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu:
   1. bieżącej działalności Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – 300,00 zł,
   2. pozostałej działalności administracji publicznej w związku z wypłatą diet sołtysom z terenu gminy Gryfino, za miesiąc grudzień 2022 roku – 11 300,00 zł,
  4. Naczelnika Wydziału Finansowo-Księgowego w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu bieżącej działalności Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – 8 984,89 zł,
  5. Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z realizacją projektu pn. Termomodernizacja budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfino – 7 468,13 zł,
  6. Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie w sprawie dodatkowych środków na realizację zadań z zakresu bieżącej działalności ośrodka; środki z rezerwy ogólnej przeznaczonej na wydatki bieżące – 500,00 zł.
 3. Zmiana budżetu gminy Gryfino na rok 2022 w planie wydatków budżetowych związana jest z prawidłową klasyfikacją zadań realizowanych na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 r. poz. 583) na zapewnienie realizacji:
  1. wniosków o nadawanie nr PESEL, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510), zgodnie z art. 4 ustawy – 282,62 zł,
  2. świadczeń pieniężnych podmiotom, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, zgodnie z art. 13 ustawy – 12 912,00 zł.
 4. Zmiana budżetu gminy Gryfino na rok 2022 w planie wydatków budżetowych związana jest z prawidłową klasyfikacją zadań własnych gminy Gryfino, w związku z zapewnieniem zakwaterowania oraz całodziennego wyżywienia obywatelom Ukrainy – 14 640,00 zł.