Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie obowiązkowej deratyzacji oraz wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie Gminy Gryfino

ccc

ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 kwietnia 2022 r.


w sprawie obowiązkowej deratyzacji oraz wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie Gminy Gryfino

Na podstawie § 16 załącznika do Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXVI/221/20 z dnia 5 listopada 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. Z 2020 r. poz. 5372), zmienionej Uchwałą Nr XLII/329/21 z dnia 28 października 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2021 r. poz. 5063, w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino) oraz w związku z art. 4 ust 1 i ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam termin powszechnej akcji deratyzacyjnej na terenie Gminy Gryfino,  w dniach od 28 kwietnia 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r.

§ 2. Akcją objęte zostają nieruchomości i obiekty, które należą do osób prawnych, osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, właścicieli domów wielorodzinnych, urzędów, organów administracyjnych, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej,  a także szkoły i placówki w brzmieniu przepisów o systemie oświaty, placówki kulturalno-oświatowe.

§ 3. Wszyscy posiadacze nieruchomości i obiektów objętych akcją deratyzacyjną są obowiązani przeprowadzić ją na własny koszt.

§ 4. Miejsca wyłożenia trutek muszą być oznakowane i zabezpieczone tak, aby zapobiec przypadkowym kontaktom ludzi oraz pozostałych zwierząt z wyłożoną trutką.

§ 5. Kontrole realizacji zadania, o którym mowa w § 1 przeprowadzi komisja, w skład której wchodzą: pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Zastępca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie

Uchwała Nr XXVII/221/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 listopada 2020 r., zmieniona Uchwałą Nr XLII/329/21 z dnia 28 października 2021 r., w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino upoważniła Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do wyznaczenia terminów i zakresu przeprowadzenia akcji deratyzacyjnej. Akcją deratyzacyjną objęci są właściciele, zarządcy, dzierżawcy nieruchomości położonych na terenie Gminy Gryfino. Główny nacisk nakłada się na jednostki użyteczności publicznej oraz zbiorowego żywienia. W ramach akcji przeprowadzane będą kontrole wyrywkowe w celu potwierdzenia realizacji zarządzenia.

Sporządziła:
Natalia Haselbauer