Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi


ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 6 kwietnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi

       Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057; z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243, poz. 1535) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

  1. Ogłoszenie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Obowiązkiem organów administracji publicznej jest wspieranie organizacji w realizowaniu zadań publicznych. W związku z powyższym gmina ogłasza konkurs na realizację zadania, które mieści się w sferze zadań publicznych, o których jest mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku.

Sporządził:
Daniel Pietras