Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.77.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ccc

ZARZĄDZENIE Nr 0050.77.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 lipca 2022 r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762; z 2022 r. poz. 935 oraz poz. 1116) oraz § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie Pani Aleksandry Smykowskiej, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;
 2. Katarzyna Dziurdzikowska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 3. Anna Główczyńska – dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie;
 4. Włodzimierz Radin-Rutkowski - ekspert;
 5. Danuta Dziubak – ekspert.

§ 2. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie Pana Mateusza Hachlicy, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;
 2. Iwona Urbanik - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 3. Marzena Jabłońska – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie;
 4. Waldemar Howil- ekspert;
 5. Dorota Piechowicz – ekspert.

§ 3. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie Pani Eweliny Kwaśniak, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Swietłana Sochaj – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;
 2. Iwona Urbanik - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 3. Marzena Jabłońska – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie;
 4. Robert Dudek – ekspert;
 5. Elżbieta Bloch – ekspert.

§ 4. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie Pana Miłosza Dudkiewicza, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Swietłana Sochaj – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;
 2. Iwona Urbanik - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 3. Elżbieta Wnuk – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie;
 4. Alfred Borysewicz – ekspert;
 5. Elżbieta Bloch – ekspert.

§ 5. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie Pani Agaty Cieciuch, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Swietłana Sochaj – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;
 2. Iwona Urbanik - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 3. Danuta Bus – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie;
 4. Robert Dudek – ekspert;
 5. Elżbieta Bloch – ekspert.

§ 6. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie Pani Elizy Gad, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Swietłana Sochaj – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;
 2. Iwona Urbanik - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 3. Danuta Bus – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie;
 4. Elżbieta Bloch – ekspert;
 5. Alfred Borysewicz – ekspert.

§ 7. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie Pani Agnieszki Turek, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;
 2. Iwona Urbanik - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 3. Danuta Bus – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie;
 4. Waldemar Howil – ekspert;
 5. Dorota Piechowicz – ekspert.

§ 8. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Gardnie Pani Pauliny Bartczak-Zalewskiej, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;
 2. Iwona Urbanik - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 3. Agnieszka Sudakow – dyrektor Szkoły Podstawowej w Gardnie;
 4. Waldemar Howil – ekspert;
 5. Dorota Piechowicz – ekspert.

§ 9. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Przedszkola Nr 2 w Gryfinie Pani Ilony Raj, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;
 2. Iwona Urbanik - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 3. Jolanta Krzak – dyrektor Przedszkola Nr 2 w Gryfinie;
 4. Małgorzata Jabłońska – ekspert;
 5. Maria Chrobak – ekspert.

§ 10. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Przedszkola Nr 2 w Gryfinie Pani Gabrieli Wojciechowskiej, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;
 2. Iwona Urbanik - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 3. Jolanta Krzak – dyrektor Przedszkola Nr 2 w Gryfinie;
 4. Małgorzata Jabłońska – ekspert;
 5. Maria Chrobak – ekspert.

§ 11. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Przedszkola Nr 3 w Gryfinie Pani Sylwii Kakuły, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;
 2. Iwona Urbanik - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 3. Małgorzata Pijanka – dyrektor Przedszkola Nr 3 w Gryfinie;
 4. Małgorzata Jabłońska – ekspert;
 5. Maria Chrobak – ekspert.

§ 12. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie Pani Weroniki Frejek, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;
 2. Iwona Urbanik - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 3. Beata Brzóska – dyrektor Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie;
 4. Małgorzata Jabłońska – ekspert;
 5. Maria Chrobak – ekspert.

§ 13. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Przedszkola Nr 5 w Gryfinie Pani Natalii Muc, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;
 2. Iwona Urbanik - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 3. Bogusława Maślana – dyrektor Przedszkola Nr 5 w Gryfinie;
 4. Małgorzata Jabłońska – ekspert;
 5. Maria Chrobak – ekspert.

§ 14. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 0050.77.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 14 lipca 2022 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z póżn. zm.) komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. W skład komisji wchodzą:

 1. przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący,
 2. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. dyrektor szkoły,
 4. dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

Komisje Egzaminacyjne powołuje się dla 13 nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino, którzy do dnia 30 czerwca 2022 r. złożyli wnioski o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj