Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2022 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na 2022 rok


ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2022
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino
do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na 2022 rok

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.1)) oraz § 11 pkt 2 Uchwały Nr XLVI/355/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2022, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino do dokonywania, w toku wykonywania budżetu, zmian w planach wydatków budżetowych których są dysponentami. Zmiany winny być dokonywane zarządzeniem w ten sposób, że będą przenoszone kwoty planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami tego samego działu klasyfikacji budżetowej. Do zarządzenia należy dołączyć szczegółowe uzasadnienie w zakresie dokonywania zmian.

  1. W celu utworzenia planu wydatków zwiększających uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pracowników oraz planu wydatków zwiększających odsetki od przeterminowanych płatności, Dyrektor/ Kierownik jednostki, przed sporządzeniem wniosku o zmianę budżetu Gminy Gryfino, zwraca się do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o akceptację planowanej korekty.

§ 2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1 pkt. 1 niniejszego zarządzenia obowiązuje z wyłączeniem zmiany kwot planu wydatków między rozdziałami, które są finansowane dotacjami przekazanymi z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych.

§ 3. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino dokonujących przeniesień planowanych wydatków na podstawie uprawnień, o którym mowa w § 1, wprowadzając zmiany w planach finansowych informują Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o dokonanych przeniesieniach za pośrednictwem Portalu Finansowo–Budżetowego, dostępnego na stronie internetowej: http://192.168.0.30/PortalFb oraz w formie papierowej, w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od daty podpisania zarządzenia w celu jego terminowego przekazania do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 4. Wykonywanie zarządzenia powierza się kierownikom/ dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino wskazanym w załączniku do Zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 11 pkt 2 Uchwały XLVI/355/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2022, Burmistrz upoważnia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino do dokonywania zmian w planach budżetowych, których są dysponentami, między paragrafami i rozdziałami tego samego działu klasyfikacji budżetowej.