Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 maja 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.42.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektu i urządzeń Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie, stanowiącego własność Gminy Gryfino

ccc

ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 maja 2022 r.


zmieniające Zarządzenie Nr 0050.42.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektu i urządzeń Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie, stanowiącego własność Gminy Gryfino

Na podstawie § 1 uchwały Nr XLIX/377/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie powierzenia uprawnienia do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektu i urządzeń Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 r. poz. 1666) zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku do zarządzenia Nr 0050.42.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektu i urządzeń Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie, stanowiącego własność Gminy Gryfino, uchyla się pkt 1 znajdujący się pod tabelami.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2022 r. Rada Miejska w Gryfinie podjęła uchwałę Nr XLIX/377/22 w sprawie powierzenia uprawnienia do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektu i urządzeń Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie.
Powyższe uprawnienie zostało powierzone Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679).
Z uwagi na brak w podjętej uchwale możliwości dalszej delegacji uprawnień konieczne jest dostosowanie zasad korzystania z obiektu i urządzeń Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie do bieżącej sytuacji prawnej. W tym celu należało wydać przedmiotowe zarządzenie.