Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.99.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektu i urządzeń Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie, stanowiącego własność Gminy Gryfino

ccc

ZARZĄDZENIE Nr 0050.99.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 września 2022 r.

w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektu i urządzeń Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie, stanowiącego własność Gminy Gryfino

Na podstawie § 1 uchwały Nr XLIX/377/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie powierzenia uprawnienia do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektu i urządzeń Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 r. poz. 1666) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość cen i opłat za korzystanie z obiektu i urządzeń Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Do umów z podmiotami gospodarczymi na zakup usług rekreacyjno-sportowych świadczonych przez Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się, nie dłużej niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie zarządzenia, dotychczasowe wysokości cen i opłat za usługi rekreacyjno-sportowe.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

§ 4. Tracą moc zarządzenia:

  1. Nr 0050.42.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektu i urządzeń Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie, stanowiącego własność Gminy Gryfino,
  2. Nr 0050.55.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 0050.42.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektu i urządzeń Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie, stanowiącego własność Gminy Gryfino.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W dniu 22 kwietnia 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino wydał zarządzenie Nr 0050.42.2022 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektu i urządzeń Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie, stanowiącego własność Gminy Gryfino, które zostało zmienione w dniu 20 maja 2022 r. zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 0050.55.2022.
Na wniosek Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie dotyczący konieczności dokonania zmian w zakresie cen i opłat za korzystanie z obiektu i urządzeń Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie przez podmioty gospodarcze dokonujące zakupu usług rekreacyjno-sportowych oraz świadczące usługi na terenie Centrum w zakresie nauki i doskonalenia pływania należało zaktualizować powyższe zarządzenie.
Ze względu na rodzaj wprowadzonych zmian aktualizacja dokumentu została dokonana poprzez uchylenie poprzedniej wersji co pozwoli na jego łatwiejsze stosowanie.