Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.80.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi

ccc

ZARZĄDZENIE Nr 0050.80.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 lipca 2022 r.


w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia  z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i poz. 2490) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia z zakresu kultury fizycznej.

§ 2.1. Wykaz wyłonionych w konkursie podmiotów oraz określone wysokości dotacji celowych na zadanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

  1. Wsparcie podmiotów, o których mowa w ust. 1 w realizacji zadania nastąpi w drodze umowy.
  2. Realizacja zadania następuje nie wcześniej niż z dniem podpisania umowy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Zastępca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

Niniejsze zarządzenie rozstrzyga otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  w drodze zlecenia w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, który został ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 0050.54.2022 z dnia  18 maja 2022 roku. Po weryfikacji formalnej i merytorycznej, przeprowadzonej przez Komisję Opiniującą, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino dokonał wyboru ofert uwzględniając możliwość realizacji zadania przez podmioty składające oferty, posiadane zasoby kadrowe  i rzeczowe, jak również doświadczenie oferentów w realizacji podobnych zadań. Ponadto ocenie zostały poddane inne elementy składające się na przedstawione oferty jak zgodność ofert z opisem zadań czy kalkulacja kosztów realizacji zadań, w tym w odniesieniu  do zakresu rzeczowego zadań (ocena kalkulacji kosztów pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania). Na końcowy wynik konkursu wpływ miały również informacje dotyczące proponowanej jakości wykonania zadań, kwalifikacji osób przy udziale, których podmiot będzie je realizował oraz wysokość środków własnych i publicznych przeznaczonych na ich realizację.

Sporządził:
Daniel Pietras