Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie określenia procedur i form przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne Gminy Gryfino


ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 9 maja 2022 r.

w sprawie określenia procedur i form przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne Gminy Gryfino

Na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.), § 12 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 144), § 9 ust. 9 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2396, z 2021 poz. 2431) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.41.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20 lipca 2020 r. zmienionego zarządzeniami Nr 120.51.2020 z dnia 18 września 2020 r., Nr 120.69.2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. oraz Nr 120.44.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się procedury postępowania przy przekazywaniu sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne Gminy Gryfino.

§ 2. 1. Każda jednostka organizacyjna Gminy Gryfino zobowiązana jest do terminowego sporządzania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych w sposób rzetelny i prawidłowy pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym. Za prawidłowe sporządzenie sprawozdania odpowiada kierownik jednostki.

  1. Kierownik jednostki organizacyjnej Gminy Gryfino, w terminach określonych w rozporządzeniach, przekazuje sprawozdania budżetowe oraz sprawozdania w zakresie operacji finansowych w formie papierowej oraz elektronicznej.

  2. Forma papierowa sprawozdań winna być dostarczona do Biura Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, zgodnie z terminami wskazanymi w rozporządzeniach Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

  3. Forma elektroniczna winna być dostarczona w formacie XML na adres e-mail: finanse@gryfino.pl.

  4. Korekty sprawozdań winny być przekazywane niezwłocznie po ich sporządzeniu wraz z wyjaśnieniem przyczyny ich sporządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 0050.8.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy Gryfino.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie:

Wprowadzenie procedur w sprawie przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych ma na celu określenie prawidłowego postępowania i usprawnienia obiegu, sprawdzania i ewidencjonowania otrzymanych od jednostek organizacyjnych sprawozdań.

 

Sporządziła:
Anna Juszczak