Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt (JRP) pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie”

ccc

ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 lipca 2022 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt (JRP)  pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej  infrastruktury w Gryfinie”

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 oraz art. 33 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079), § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.41.2020 z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego zarządzeniem  Nr 120.51.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 września 2020 r., Nr 120.69.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 grudnia 2020 r., Nr 120.44.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 czerwca 2021 r. oraz w związku z umową o dofinansowanie projektu pn. "Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie" (umowa nr MFEOG.07.03.01-16-0053/21-00 z dnia 22.12.2021 r.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0050.4.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 11 stycznia  2022 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt (JRP) pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie”, zmienionego zarządzeniem Nr 0050.34.2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r., Nr 0050.59.2022 z dnia 26 maja  2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 3 pkt 9) otrzymuje brzmienie:
      "3. W skład JRP wchodzą:
       9) asystent ds. inwestycji – Agnieszka Wernikowska – Wydział Inwestycji i Rozwoju UMiG;”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Rozwoju.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 0050.84.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 26 lipca 2022 r.

Zmiana zarządzenia nr 0050.4.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt (JRP) pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie”, zmienionego zarządzeniem Nr 0050.34.2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r., Nr 0050.59.2022 z dnia 26 maja 2022 r., wynika z konieczności aktualizacji składu osobowego jednostki realizującej projekt.

Sporządziła:
Karolina Pawlak