Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.87.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2022 rok


ZARZĄDZENIE Nr 0050.87.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

z dnia 5 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2022 rok

 

       Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz w związku z §11 Uchwały Nr XLVI/355/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 02 lutego 2022 r., poz. 490), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino o dane wynikające z Załącznika do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu gminy Gryfino na rok 2022 w planie wydatków budżetowych związana jest z wnioskami:

  1. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadania realizowanego ze środków funduszu sołeckiego w sołectwie Krajnik – 3 400,00 zł,

  2. Naczelnika Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadania z zakresu utrzymania dróg publicznych na terenie gminy Gryfino – 250 000,00 zł,

  3. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie w sprawie dodatkowych środków na wymianę oświetlenia w salach lekcyjnych i ciągach komunikacyjnych budynku szkoły oraz renowację nawierzchni bieżni tartanowej przylegającej do płyty boiska sportowego, środki z rezerwy celowej na zadania bieżące przeznaczonej na remonty w jednostkach budżetowych gminy Gryfino – 190 000,00 zł.