Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.111.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2022 rok

ccc

ZARZĄDZENIE Nr 0050.111.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 października 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm. ) oraz w związku z §11 Uchwały Nr XLVI/355/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 02 lutego 2022 r., poz. 490), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy Gryfino o dane wynikające z Załącznika Nr 1 do zarządzenia

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy Gryfino o dane wynikające z Załącznika Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

 1. Zmiana budżetu gminy Gryfino na rok 2022 w planie dochodów i wydatków związana jest z decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmian w planie dotacji celowych:
  1. nr 499/2022 z dnia 12 października 2022 r. przeznaczonej na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 12 244,00 zł,
  2. nr 503/2022 z dnia 12 października 2022 r. przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 1 632,00 zł,
  3. nr 505/2022 z dnia 13 października 2022 r. przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – 7 150,00 zł.
 2. Zmiana budżetu gminy Gryfino na rok 2022 w planie wydatków budżetowych związana jest z wnioskami:
  1. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadania z zakresu utrzymania dróg publicznych gminnych na terenie gminy Gryfino – 4 920,00 zł,
  2. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu bieżącej działalności Straży Miejskiej w Gryfinie – 11 778,62 zł,
  3. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania – 17 000,00 zł,
  4. Kierownika Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie:
   1. dodatkowych środków na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego; środki z rezerwy celowej przeznaczonej na realizację bieżących zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 4 530,00 zł,
   2. w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadań określonych w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowanych z Funduszu Pomocy – 5 000,00 zł,
  5. Komendanta Straży Miejskiej w Gryfinie w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu bieżącej działalności Straży Miejskiej – 2 198,40 zł.