Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat powstałych w wyniku gwałtownych zjawisk atmosferycznych na terenie Miasta i Gminy Gryfino


ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 lutego 2022 r.

w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat powstałych w wyniku gwałtownych zjawisk atmosferycznych na terenie Miasta i Gminy Gryfino

       Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1874) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz.2268 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję do spraw szacowania strat na terenie Miasta i Gminy Gryfino powstałych w wyniku gwałtownych zjawisk atmosferycznych w następującym składzie:

  1. Pan Andrzej Wiśniewski - przewodniczący Komisji;

  2. Pan Władysław Pielechowski – członek Komisji;

  3. Pan Adrian Kardynalczyk – członek Komisji;

  4. Przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie - członek Komisji;

  5. Przedstawiciel Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie - członek Komisji.

§ 2. Celem działania Komisji jest:

  1. szacowanie szkód i strat powstałych w wyniku gwałtownych zjawisk atmosferycznych;

  2. sporządzanie protokołów z oględzin szkód i strat.

§ 3. Komisja dokonuje oceny szkód na podstawie zgłoszeń do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

§ 4. Osobom wchodzącym w skład Komisji o których mowa w § 1, nie przysługują diety ani wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Komisji.

§ 5. Wymiana materiałów, dokumentów i powiadomień prowadzona jest w szczególności za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 6. Obsługę organizacyjno-administracyjną Komisji zapewnia Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński