Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie harmonogramu czynności oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino


ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie harmonogramu czynności oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino

       Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 i poz. 762) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Upoważnia się dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych do wykonywania czynności określonych w art. 150 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 i poz. 762).

§ 4. Kryteria dodatkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Gryfino jest organem prowadzącym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria określa uchwała nr XLIII/445/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2018 r.

 § 5. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria określa uchwała nr XXXV/331/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2017 r.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 i poz. 762) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria określa organ prowadzący do końca stycznia.

W związku z powyższym ustala się dla roku szkolnego 2022/2023 harmonogram oraz podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino.

Sporządziła:
Marta Karpicka