Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.79.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie

ccc

ZARZĄDZENIE Nr 0050.79.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 lipca 2022 r.


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 1  im. Krasnala Hałabały w Gryfinie

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 21, w związku z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 i 762; z 2022 r. poz. 655, 1116  i 1079) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005 i 1079), zarządzam co następuje:

§ 1. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu powierza się Pani Małgorzacie Jabłońskiej stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały z siedzibą w Gryfinie przy  ul. Wojska Polskiego 11, 74-100 Gryfino na okres od dnia 1 września 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2027 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 0050.79.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 15 lipca 2022 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały  w Gryfinie

Powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2022 roku wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały z siedzibą w Gryfinie przy ul. Wojska Polskiego 11, 74-100 Gryfino, który uzyskał większość głosów obecnych na posiedzeniu członków Komisji.
W związku z powyższym Burmistrz, jako organ prowadzący, zgodnie z art. 63 ust. 1  i 21, w związku z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 i 762; z 2022 r. poz. 655, 1116 i 1079) powierza stanowisko dyrektora przedszkola na okres od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2027 r.

Sporządziła:
Magdalena Januszewska